รายละเอียดเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เลขบัตรประชาชน  
**กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดปุ่ม Enter**
ปี เดือน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน เงินเดือนสุทธิ รายละเอียด


หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปี รายละเอียด


สแกนที่นี่เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน